Poland

Notes on documents

If you received a school-leaving certificate after 2005,
you will need to submit the following documents:

  • Your school-leaving certificate
  • Your final certificate issued by your Liceum or Technikum

If you completed your studies at a university,
you will need to submit the following documents:

  • Your diploma (the original in Polish)
  • A translation of your diploma
  • The appendix to your diploma (the original in Polish)
  • A translation of the appendix to your diploma

If you have started, but not completed your university studies,
you will need to submit the following documents:

Wskazówki dotyczące dokumetów/ tłumaczeń

Informacja dla polskich kandydatów na studia

Kandydaci z Polski posiadający nowe świadectwo dojrzałości - nowa matura wprowadzona od 2005 r. -powinni złożyć świadectwo dojrzałości oraz świadectwo ukończenia liceum/technikum- uwierzytelniona kopia polskiego oryginału i tłumaczenia.

Kandydaci, którzy ukończyli w Polsce studia powinni złożyć Dyplom wraz załącznikiem do dyplomu - uwierzytelniona kopia polskiego oryginału i tłumaczenia.

W przypadku nieukończonych studiów konieczne jest złożenie zaświadczenia o przebiegu studiów (uwierzytelniona kopia polskiego oryginału i tłumaczenia) wraz z zaświadczeniem o skali ocen stosowanej na danej uczelni (uwierzytelnienia i tłumaczenia nie są wymagane).

Find further information on documents in the section assemble your documents.